خاطره ای از شهید سپهبد محمد قرنی: انتصاب سرلشکر ظهیرنژاد

خاطره ای از شهید سپهبد محمد قرنی: انتصاب سرلشکر ظهیرنژاد

خاطره ای از شهید سپهبد محمد قرنی: انتصاب سرلشکر ظهیرنژاد متن کوتاهی را که می خوانید، با همه ایجاز و…

مشاهده جزئیات خاطره ای از شهید سپهبد محمد قرنی: انتصاب سرلشکر ظهیرنژاد