مرتضی متین فر مزرجی

خاطره از شهید مرتضی متین فر مزرجی: نحوه شهادت

خاطره از شهید مرتضی متین فر مزرجی: نحوه شهادت نام: مرتضی نام خانوادگی: متین فر (مزرجی) نام پدر: علی اصغر…

مشاهده جزئیات خاطره از شهید مرتضی متین فر مزرجی: نحوه شهادت